วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จิตอาสา

จิตอาสา (Volunteer Spirit) 
        หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดี และเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย "บุญ" คือความสงบเย็น และพลังแห่งความดี อีกทั้งยังช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได้บ้าง
                                                            

 อาสาสมัคร (Volunteer)
          หมายถึง ผู้ที่สมัครใจและอาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม โดยสมัครใจ เพื่อการดูแล ป้องกัน แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด ผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับคือ ความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
คุณลักษณะของอาสาสมัคร คือ มีความคิดเป็นอิสระในการเลือกที่จะทำหรือไม่ทำ (ตามพรสวรรค์/ความสนใจ) มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล และส่วนรวม ไม่หวังรางวัล หรือผลตอบแทนเป็นเงินทอง และไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทำตามหน้าที่ ในด้านสภาวะจิตใจของบุคคลที่จะเป็นอาสาสมัครนั้น ต้องมีความรักความปรารถนาที่จะให้ และมีจิตใจที่จะทำความดี เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงยอมเสียสละเวลา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

เครือข่ายจิตอาสา
เครือข่ายจิตอาสา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานภาคสังคมที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัคร และต้องการสืบสานกระแสพลังน้ำใจที่มีอาสาสมัครจำนวนมาก เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในช่วงต้นปี 2548 เครือข่ายมุ่งประสานความร่วมมือ และเสริมพลังการทำงานขององค์กรที่ทำงานด้านอาสาสมัคร และการให้ เกี่ยวกับจิตอาสา
ที่มา
เนื่องจากเหตุการณ์ประสบภัยคลื่นสึนามิที่ได้ก่อให้เกิดการร่วมมือ กันระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งทำได้ เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการเป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน และเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อผู้กระทำ และผู้อื่นโดยเน้นที่คุณค่า ของ ความสามัคคีการมีส่วนร่วม และการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสังคม ทาง องค์กรต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านงานอาสาสมัคร และมีความ เห็นร่วมกันที่จะมีการจัดการอาสาสมัครให้มีระบบที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อรอง รับกับรูปแบบงานอาสาที่หลากหลายนับตั้งแต่แบบพึ่งพาตนเองในชุมชน จนไปถึงการช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอทั่วโลก จึงได้มีการร่วมมือกันเป็น เครือข่ายจิตอาสาเพื่อให้กระแสอาสาสมัครในสังคมไทยนั้น เป็นไปอย่าง มั่นคงและยั่งยืน
กลุ่มสมาชิกในเครือข่าย
กลุ่มสมาชิกในเครือข่ายมี ดังนี้
1.            ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
2.            มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
3.            มูลนิธิกระจกเงา
4.            กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why)
5.            Budpage.com
6.           กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย)
7.           มูลนิธิสุขภาพไทย
8.           องค์การแอคชั่นแอด
9.           มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
10.         United Nations Volunteers (UNV)
11.         มูลนิธิกองทุนไทย (โครงการส่งเสริมการให้เพื่อสังคม และโครงการเยาวชนอาสา)
12.         บางกอกฟอรั่ม
13.         องค์กรอโชก้า ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม
14.         เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (เครือข่ายพุทธิกา)
15.         สถาบันรามจิตติ
16.         มูลนิธิกลุ่มมะขามป้อม
17.         มูลนิธิบูรณะพัฒนาชนบทแห่งประเทศไทย
18.         กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมไทย
19.         โครงการมูลนิธิชุมชนกรุงเทพ
20.         เครือข่ายอาสารักษ์ธรรมชาติ (V4N Network)
21.         แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)
22.         สำนักงานอาสากาชาด
23.         เครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์
24.         ชมรมหัวใจสาธารณะ(C4pC)
25.         พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง โครงการฟื้นฟูประเทศไทย
26.         OFC Club โครงการทำดีถวายพ่อหลวง
27.         ธนาคารจิตอาสา


     ภาพด้านล่างนี้เป็นภาพที่ข้าพเจ้าและเพื่อนๆไปช่วยกันกวาดลานวัดที่วัดปทุมฯ ในวันที่ 17 พ.ย. 56 ซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้บริเวณวัดสะอาดแล้ว เราก็ยังมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือสังคม ทำให้คน                   อยากเข้าวัดมากขึ้น การมีจิตอาสาจึงมีแต่จะสร้างความดีและสร้างบุญให้กับเรา